Zakonodavne novine

Doneta Uredba o načinu sprovođenja ocenjivanja usaglašenosti i ispravi o usaglašenosti

Vlada je na sednici održanoj 23. decembra 2021. godine donela Uredbu o načinu sprovođenja ocenjivanja usaglašenosti i ispravi o usaglašenosti

Ovom uredbom se bliže uređuje način sprovođenja ocenjivanja usaglašenosti, način određivanja i plaćanja troškova ocenjivanja usaglašenosti kao i sadržaj isprave o usaglašenosti. Uredbom se bliže razrađuju procedure i osnovna načela po kojima postupaju imenovana tela u vezi sa sprovođenjem ocenjivanja usaglašenosti, počev od podnošenja zahteva, preko načina sprovođenja samog ocenjivanja usaglašenosti, izdavanja i oduzimanja isprava o usaglašenosti, kao i minimalnog sadržaja određenih vrsta isprava, kako bi se uspostavila jasna i unapred poznata pravila po kojima postupaju sve zainteresovane strane. Takođe, bliže je  razrađena primena modula u harmonizovanoj oblasti tako da modul bude odgovarajući za određeni proizvod. Ako je obavezno učešće nezavisne treće strane, proizvođaču se omogućava odabir modula koji je najprihvatljiviji za njega.