Zakonodavne novine

Obaveze imenovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti povodom prestanka izdavanja potvrda o usaglašenosti propisanih Pravilnikom o LVD, Pravilnikom o EMC i Pravilnikom o bezbednosti mašina

Podsećamo tela za ocenjivanje usaglašenosti koja su imenovana u skladu sa Pravilnikom o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020), Pravilnikom o elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020) i Pravilnikom o bezbednosti mašina ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016 i 21/2020), da potvrde o usaglašenosti prestaju da važe od 1. januara 2022. godine, sa tim u vezi menjaju se i obaveze imenovanih tela.

Podsećamo tela za ocenjivanje usaglašenosti koja su imenovana u skladu sa članom 13. Pravilnika o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020), da obavljaju postupke izdavanja Potvrda o usaglašenosti najkasnije do 1. januara 2022. godine. 

Tela za ocenjivanje usaglašenosti koja su imenovana u skladu sa Pravilnikom o elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020) prestaju da izdaju potvrde o usaglašenosti od 1. januara 2022. godine, ali mogu da obavljaju postupke ocenjivanja usaglašenosti aparata iz tačke 2) člana 8, tj. Pregled tipa i Usaglašenost sa tipom na osnovu interne kontrole proizvodnje iz Priloga 3 ovog pravilnika. 

Tela za ocenjivanje usaglašenosti koja su imenovana u skladu sa Pravilnikom o bezbednosti mašina ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016 i 21/2020), prestaju da izdaju potvrde o usaglašenosti od 1. januara 2022. godine.

Ako je mašina navedena u Prilogu 4, izrađena u skladu sa srpskim standardima, i ako se proizvođač opredeli da primeni postupak za pregled tipa iz Priloga 9, i internu kontrolu proizvodnje iz Priloga 8 tačka 3; ili postupak za potpuno obezbeđivanje kvaliteta iz Priloga 10, tada imenovana tela učestvuju u postupku ocenjivanja usaglašenosti. Takođe, ako je mašina navedena u Prilogu 4, a nije izrađena u skladu sa srpskim standardima ili ako za predmetnu mašinu nema tih standarda, proizvođač primenjuje jedan od sledećih postupaka: 1) postupak za pregled tipa iz Priloga 9 i internu kontrolu proizvodnje mašina iz Priloga 8 tačka 3; 2) postupak za potpuno obezbeđivanje kvaliteta iz Priloga 10, uz učešće imenovanog tela.