Zakonodavne novine

Obrazovan Savet za kvalitet

Vlada Republike Srbije, donela je Odluku o obrazovanju Saveta za kvalitet, kao stručnog savetodavnog tela, sa ciljem razvoja oblasti infrastrukture kvaliteta u Srbiji.

Dana 22. januara 2022. godine stupila je na snagu Odluka o obrazovanju Saveta za kvalitet, kao stručnog savetodavnog tela, sa ciljem razvoja oblasti infrastrukture kvaliteta u Srbiji.  

Osnovni razlog za donošenje ove odluke je jačanje regulatorne uloge ministarstva nadležnog za tehničke propise i ocenjivanje usaglašenosti u odnosu na donosioce tehničkih propisa, organe carine i tržišnog nadzora, privredu, sa ciljem kontinuiranog praćenja unapređenja kvaliteta u oblasti privrede.  

Zadatak Saveta biće praćenje i analiza sprovođenja aktivnosti u oblasti infrastrukture kvaliteta, davanje mišljenja i preporuka, kao i razmatranje pitanja od značaja za razvoj i unapređenje infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji.  

Za predsednika Saveta imenovan je Milan Ljušić, državni sekretar u Ministarstvu privrede, dok je za zamenika predsednika imenovan Miodrag Dugandžija, vršilac dužnosti pomoćnika ministra u istom ministarstvu. 

Savet će u svom radu sarađivati sa državnim organima, organima autonomnih pokrajina, lokalnim samoupravama, organizacijama i ostalim zainteresovanim stranama u oblasti infrastrukture kvaliteta. 

Značajno je i da Savet može obrazovati posebne i stručne radne grupe radi sprovođenja aktivnosti u oblastima za koje je obrazovan. Odlukom se predviđa da Savet o svom radu podnosi izveštaj Vladi, najmanje jednom godišnje.