Zakonodavne novine

Doneta Uredba o znaku usaglašenosti

U Službenom glasniku Republike Srbije broj 4/22 od 14. januara 2022. godine objavljena je Uredba o znaku usaglašenosti

Dana 22. januara 2022. godine stupila je na snagu Uredba o znaku usaglašenosti, a čija će primena početi od 1. maja 2022. godine.

Uredbom je propisano da se pre stavljanja na tržište ili u upotrebu, proizvod koji je usaglašen sa zahtevima tehničkog propisa označava odgovarajućim znakom usaglašenosti, ako je to utvrđeno tehničkim propisom. Znakovi usaglašenosti su:srpski znak usaglašenosti, CE znak i drugi znakovi usaglašenosti, u skladu sa posebnim propisima.

Takođe, navedenom uredbom zabranjeno je označavanje tim znakom proizvoda koji nije usaglašen sa tehničkim propisom, odnosno proizvoda za koji nije propisano označavanje srpskim znakom usaglašenosti.Zabranjeno je proizvod označiti drugim znakom koji nije srpski znak usaglašenosti već na njega samo podseća svojim sadržajem ili oblikom čime bi kod potrošača ili drugog korisnika mogao da stvori zabludu da se radi o srpskom znaku usaglašenosti ili ako bi označavanje proizvoda drugim znakom smanjilo vidljivost,odnosno čitljivostsrpskog znaka.

U skladu sa ovom uredbom, u cilju bližeg uspostavljanja jasnih pravila po kojima postupaju zainteresovane strane, propisan je način stavljanja znakova usaglašenosti na proizvode i njihova upotreba.