Котрљајни лежаји

Ова област уређена је Правилником о техничким и другим захтевима за котрљајне лежаје ("Сл. гласник РС", бр. 98/2016 и 66/2018). Овим правилником се  прописују технички и други захтеви који морају бити испуњени за стављање на тржиште котрљајних лежаја, поступци оцењивања усаглашености,захтеви које мора да испуни тело за оцењивање усаглашености, врста и садржај исправе и знак о усаглашености.

Овај концепт правилника се разликује од концепта Наредбе о обавезном атестирању котрљајних лежаја („Службени лист СФРЈ”, бр. 62/83, 85/87, Службени лист СРЈ, бр. 12/93 и 68/93) која је садржала застарела, неконзистентна и превише детаљна техничко-технолошка решења и правила која су представљала непотребна ограничења и оптерећења, како за произвођача тако и за увозника. Наредба о обавезном атестирању котрљајних лежаја се такође позива на стандарде у којима су дефинисани захтеви за лежаје који су превазиђени технолошким напретком односно новом технологијом израде поменутих производа.

Имајући у виду нове технологије израде котрљајних лежаја којима се привредни субјекти у  Републици Србији могу прилагодити, као и то да је Институт за стандардизацију Србије као редовну активност преузео најновије верзије стандарда из наведене области, препознато је да је целисходно извршити измену постојећег прописа из ове области, како би се на тржиште Републике Србије стављали квалитетнијии технолошки напреднији производи, којима се задовољавају захтеви произвођача опреме, машина и уређаја, возила и сл., а самим тим остварује  безбедност крајњег производа. Наиме, неквалитетни и небезбедни  производи који се стављају на тржиште у Републици Србији који се на адекватан начин не контролишу, наносе велике губитке привреди Републике Србије.

Правилник о изменама и допунама Правилника о техничким и другим захтевима за котрљајне лежаје  је објављен у „Службеном гласнику РС”, број 66/18 од 29. августа 2018. године. Овај правилник ступио је на снагу 6. септембра 2018. године, а примењује се од 1. новембра 2018. године. Овим Правилником су обухваћени и лежаји димензија 150 mm у погледу испитивања тврдоће и прецизиране су поједине одредбе у смислу једноставније примене самог правилника. 

 

Званично време Републике Србије

Анкете