Нисконапонска електрична опрема (LVD)

За транспоновање и имплементацију Директиве 2014/35/ЕУ надлежно је Министарство привреде - Сектор за квалитет и безбедност производа.

Ова област регулисана је Правилником о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона („Службени гласник РС“, број 25/16 и 21/20)

Овај правилник је усклађен са свим начелима и битним захтевима из Директиве 2014/35/ЕУ Европског парламента и Савета од 26. фебруара 2014. о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона, а која се у Европској унији примењује од 20. априла 2016. године. Овај Правилник је почео да се примењује од 1. јула 2017. године, када је престао да се примењује раније важећи Правилник о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона („Службени гласник РС“, број 13/10)

У службеном гласнику број 21/2020 од 6. марта 2020 године објављен је Правилник о изменама и допунама правилника о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона којим се, између осталог стављају ван снаге одредбе које се односе на стављање Српског знака усаглашености на производе две године након приступања Србије ЕУ или потписивања „ACАA“ споразума, као и обавеза прибављања Потврда о усаглашености, са применом од 1 јануара 2022. године.

Правилник је праћен Списком српских стандарда из области електричне опреме намењене за употребу у оквиру одређених граница напона који се редовно ажурира у складу са списком хармонизованих стандарда који се објављује у Службеном листу ЕУ. У „Службеном гласнику РС”, бр. 37/19 од 31. маја 2019. године  објављен је последњи ажурирани  списак српских стандарда из области електричне опреме намењене за употребу у оквиру одређених граница напона.

 

 

Званично време Републике Србије

Анкете