Машине

Усклађивање националног законодавства са техничким законодавством ЕУ, односно доношење техничких прописа у области безбедности машина je у надлежности Министарства привреде.

На основу Закона о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености, министар привреде је донео Правилник о безбедности машина („Службени гласник РС“, бр. 58/16 и 21/20) који је у потпуности усклађен са свим начелима и битним захтевима из Директиве 2006/42/ЕЗ о машинама и њеним изменама и допунама из Директиве 2009/127/ЕЗ. 

Овај правилник је почео да се примењује од 1. септембра 2016. године, до када је у примени био Правилник о безбедности машина („Службени гласник РС“, број 13/10).  

Новим правилником су по први пут утврђени специфични битни захтеви за заштиту здравља и безбедности који се односе на заштиту животне средине и који се примењују на машине за наношење пестицида. Ови битни захтеви су садржани у одељку 2.4. Прилога 1 Правилника. Осим усклађивања са прописима ЕУ у делу који се односи на машине за наношење пестицида, новим правилником је укинута обавеза прибављања потврда о усаглашености за поједине врсте машина. Од дана почетка примене новог правилника, тј. од 1. септембра 2016. године, обавеза прибављања потврде о усаглашености односи се искључиво на преносне алате са електромоторима називног наизменичног напона до 250 V за употребу у домаћинству и сличну употребу. 

У Службеном гласнику број 21/20 од 6. марта 2020 године објављен је Правилник о изменама и допунама правилника о безбедности машина којим се, између осталог стављају ван снаге одредбе које се односе на стављање Српског знака усаглашености на производе две године након приступања Србије ЕУ или потписивања „ACАA“ споразума, као и обавеза прибављања Потврда о усаглашености, са применом од 1 јануара 2022. године.

Правилник је праћен Списком српских стандарда из области машина који се ажурира у складу са списком (европских) хармонизованих стандарда објављеном у Службеном листу ЕУ. У службеном гласнику РС, бр. 3/20 од 17. јануара 2020. године, објављен је нови Списак српских стандарда из области машина. Овим списком замењује се Списак српских стандарда из области машина од 12. марта 2017. године („Сл. гласник РС“ бр. 22/17).

Сектор за квалитет и безбедност производа Министарства привреде припремио је Водич за примену Правилника о безбедности машина са циљем да помогне свим привредним субјектима (произвођачима, увозницима, дистрибутерима машина), надлежним инспекторима у оквиру тржишног надзора, надлежним органима за безбедност и здравље на раду, али и другим заинтересованим странама на којe се односи, односно који примењују овај правилник, као што су именована тела за оцењивање усаглашености, стандардизери, удружења потрошача и сл. 

 

Званично време Републике Србије

Анкете