Odeljenje za neharmonizovanu oblast, standardizaciju, akreditaciju i metrologiju

Odeljenje za neharmonizovanu oblast, standardizaciju, akreditaciju i metrologiju obavlja poslove koji se odnose na: izradu i praćenje implementacije tehničkih propisa iz nadležnosti Ministarstva u neharmonizovanoj oblasti kojima se utvrđuju zahtevi za industrijske neprehrambene proizvode i ocenjivanje usaglašenosti proizvoda sa propisanim zahtevima u toj oblasti; proces usaglašavanja tehničkih i netehničkih propisa i administrativne prakse u neharmonizovanoj oblasti iz nadležnosti Odeljenja sa primarnim i sekundarnim izvorima prava  EU u okviru PG1; pripremu i praćenje pripreme horizontalnih akata i strateških i planskih dokumenata kojima se neharmonizovana oblast iz nadležnosti različitih organa državne uprave usklađuju sa pravnim tekovinama EU; praćenje, ažuriranje i sastavljanje spiskova/lista srpskih standarda u oblasti opšte bezbednosti proizvoda i drugim neharmonizovanim oblastima; izrada, budžetiranje i sprovođenje planova za implementaciju strateških dokumenata u oblasti infrastrukture kvalitetai izrada planova za izradu tehničkih propisa u neharmonizovanoj oblasti; pripremu materijala za imenovanje i ovlašćivanje tela za ocenjivanje usaglašenosti proizvoda (TOU) u neharmonizovanoj oblasti i proveru ispunjenosti zahteva za imenovanje odnosno ovlašćivanje posle izdavanja rešenja o imenovanju ili ovlašćivanju; koordinaciju pripreme i primene planova u oblasti uklanjanja nepotrebnih prepreka u trgovini u neharmonizovanoj oblasti i saradnju sa drugim ministarstvima, Privrednom komorom Srbije i drugim privrednim udruženjima, radi koordinacije uklanjanja prepreka trgovini proizvodima iz nadležnosti tih ministarstava; organizaciju mreže kontaktnih tačaka i rad kontaktne tačke za industrijske proizvode iz delokruga Sektora u skladu sa Uredbom EU 764/2008 i pripremu pravnih akata neophodnih za punu primenu navedene Uredbe; pružanje informacija o tehničkim propisima u skladu sa pravilima STO u smislu stavljanja proizvoda na tržište; organizaciju i rad centra za informisanje u vezi sa pružanjem informacija o tehničkim propisima, vođenje registra u vezi sa tehničkim propisima; davanje mišljenja o primeni propisa iz delokruga Odeljenja, kao i davanje internih mišljenja o nacrtima zakona i predlozima propisa drugih organa državne uprave; notifikaciju (prijavljivanje) tehničkih propisa i propisa u pripremi i sa njima povezanih postupaka ocenjivanja usaglašenosti u skladu sa pravilima STO, CEFTA i direktivom EU 2015/1535; analizu efekata primene tehničkih propisa iz delokruga Odeljenja; strategiju i politiku razvoja standardizacije, akreditacije imetrologije; izradu nacrta zakona i drugih propisa u oblasti akreditacije, standardizacije, metrologije i predmeta od dragocenih metala i izradu stručnih mišljenja u vezi sa primenom propisa iz te oblasti; praćenje i sprovođenje zakona i podzakonskih akata u oblasti standardizacije, akreditacije metrolgije i predmeta od dragocenih metala i predlaganje mera za njihovo unapređenje; pripremu predloga rešenja u upravnim stvarima u drugom stepenu u okviru delokruga Odeljenja; saradnju sa Akreditacionim telom Srbije (u daljem tekstu: ATS), Institutom za standardizaciju Srbije Srbije (u daljem tekstu: ISS) i Direkcijom za mere i dragocene metale (u daljem tekstu: DMDM) i utvrđivanje prioriteta razvoja u oblasti standardizacije, akreditacije, metrologije i predmeta od dragocenih metala; sprovođenje procedura za pribavljanje saglasnosti osnivača na akta koja donose ove institucije, u skladu sa propisima kojima se uređuje standardizacija i akreditacija i koordinaciju pregovora u okviru PG1 u vezi sa ovim oblastima; nadziranje, organizovanje, koordinaciju i sprovođenje postupaka za imenovanje odnosno ovlašćivanje tela u oblasti metrologije i predmeta od dragocenih metala, priprema predloga rešenja o imenovanju i ovlašćivanju, kao i druge poslove iz ove oblasti.

U Odeljenju za neharmonizovanu oblast, standardizaciju, akreditaciju i metrologiju obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

            1. Odsek za standardizaciju, akreditaciju, neharmonizovane tehničke propise i notifikaciju;

            2. Grupa za metrologiju i predmete od dragocenih metala