Odsek za harmonizovane tehničke propise, imenovanje i nadzor

Odsek za harmonizovane tehničke propise, imenovanje i nadzor obavlja poslove koji se odnose na: izradu i praćenje implementacije tehničkih propisa iz nadležnosti Ministarstva u harmonizovanoj oblasti kojima se utvrđuju zahtevi za industrijske neprehrambene proizvode i ocenjivanje usaglašenosti; slobodu kretanja robe i proces usaglašavanja tehničkih propisa u harmonizovanoj oblasti sa pravnom tekovinom EU u okviru PG 1; harmonizaciju sa propisima EU kojima se uređuje pravni okvir za trgovanje proizvodima (Odluka EU br. 768/2008 i drugi horizontalni propisi), donošenje podzakonskih akata i transponovanje evropskih direktiva i drugih propisa EU Novog i Starog pristupa iz oblasti tehničkog zakonodavstva u pravni sistem Republike Srbije i praćenje njihove primene i izmena u EU; praćenje, ažuriranje i sastavljanje spiskova/lista srpskih standarda u harmonizovanoj oblasti iz nadležnosti Odseka; analiziranje potreba privrede i utvrđivanje prioriteta u vezi sa donošenjem novih ili izmenom postojećih tehničkih propisa; učestvovanje u izradi programa Ministarstva za izradu tehničkih propisa u harmonizovanoj oblasti; imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti proizvoda sa propisanim zahtevima u harmonizovanoj oblasti; prijavljivanje imenovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti u skladu sa pravnom tekovinom EU; nadzor i proveru ispunjenosti zahteva za imenovanje posle izdavanja rešenja o imenovanju tela za ocenjivanje usaglašenosti; terenski rad i obilazak tela za ocenjivanje usaglašenosti radi provere ispunjenosti zahteva za imenovanje nakon izdavanja rešenja o imenovanju; priznavanje važenja inostranih isprava usaglašenosti; pripremu materijala i priloga za rad PG1 koji se odnose na poslove iz delokruga Odseka; pripremu, pregovore i izradu nacrta bilateralnih i multilateralnih sporazuma iz oblasti ocenjivanja usaglašenosti isprava usaglašenosti; pripremu i učestvovanje u pregovorima za zaključivanje međunarodnog sporazuma o ocenjivanju usaglašenosti i prihvatanju industrijskih proizvoda (ACAA sporazum); projektno planiranje domaćih i inostranih sredstava (iz donatorskih fondova) namenjenih razvoju oblasti slobode kretanja robe; analiziranje potreba, utvrđivanje prioriteta, predlaganje, koordinaciju koja se odnosi na tehničke prepreke u trgovini; izrada dugoročnih razvojnih planova i programa u oblasti uklanjanja nepotrebnih prepreka u trgovini i slobodnog kretanja robe (PG1); davanje mišljenja o primeni propisa iz delokruga Odseka, kao i druge poslove iz ove oblasti.

U Odseku za harmonizovane tehničke propise, imenovanje i nadzor,obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

             1. Grupa za harmonizovane tehničke propise

             2. Grupa za imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti, nadzor i priznavanje inostranih isprava